top of page

"Laittomat potkut" eli lainvastaisesti päätetty työsuhde

Päivitetty: 19. helmik.


Laiton työsuhteen päättäminen
Työsuhteen irtisanominen

Valitettavasti otsikkoasian kysymys on varmasti yksi yleisin meille esitetyistä kysymyksistä. Käytännössä asiaan liittyy jokin erityinen ulottuvuus. Olemme edustaneet lukuisia työntekijöitä sekä -antajia liittyen kysyttyyn kysymykseen. Pääosin aina tavoite on päästä asiasta sopuun. Valitettavasti ihan aina tähän tavoitteeseen ei päästä. Tällöin ratkaisu tulee jättää tuomioistuimen käsiin. Tuomioistuin voi ratkaista asian tuomioistuinsovittelussa, mikäli osapuolet ovat valmiita tätä yrittämään. Tavanomaisesti tilanne on se, että työsuhde on päätetty työnantajan aloitteesta. Silloin on syytä muistaa, että työnantajan aloitteesta tapahtuva työsuhteen irtisanominen on mahdollista vain työsopimuslain mukaisilla perusteilla. Työsopimuslaki on pakottavaa; sopimus, jolla vähennetään työntekijälle työsopimuslain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja, on mitätön. Ei siis pätemätön vaan mitätön. Työlainsäädäntö itsessään määrittelee laillisen ja laittoman rajat. Tätä rajaa on selvennetty työoikeudessa (esim. opit ja kirjallisuus) sekä lain pohjalta muodostuneessa oikeuskäytännössä. On syytä havaita, että työsopimuslaki koskee työsuhteisia henkilöitä. Toisinaan tämä asia tulee ratkaista aivan ensimmäisenä. Nykyään on hyvin trendikästä tehdä erilaisia ns. johtajasopimuksia, jotka eivät automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö olisi rajattu ko. lain ulkopuolelle. Sopimuksen nimi ei ratkaise ongelmaa. Tämä blogikirjoitus rajaa tuotannolliset ja taloudelliset syyt tekstin ulkopuolelle. Teksti koskee ns. individuuliperusteita, eli työntekijän henkilöön liittyviä perusteita. Näitä perusteita on mahdoton tyhjentävästi tässä yhteydessä esitellä, mutta tiettyjä suuntaviivoja kylläkin. Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla. Purkuperusteen tulee olla jyrkempi kuin irtisanomisperusteen. Eli purkaa voidaan vaan tilanteessa, jossa työnantaja katsoo ettei ole mahdollista jatkaa työsuhdetta. Tällöin purkuperusteen tulla olla hyvin selvä: rikottu selvästi lakia tai työsopimusta. Purkuperusteista on oikeustieteessä kirjoiteltu hyllymetreittäin, eikä oikeuskäyntäntökään ole asialle vieras. Erikseen on mainittava, että koeajan puitteissa purkuperuste voi poiketa muusta purkuperusteesta. Toisinaan hyvinkin paljon. Työsuhdetta ei voida päättää syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. Esimerkiksi työntekijän uskonnolliseen vakaumukseen, sairauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai poliittisiin mielipiteisiin liittyvät päättämisperusteet ovat kiellettyjä. Mikäli esim. taksiautoilija menettää näkökykynsä ja tästä seuraisi työsuhteen päättäminen, on tärkeä havaita ettei kyseessä ole välttämättä sairaus vaan se, että työntekijä on menettänyt työkykynsä. Sairaus itsessään ei voi olla peruste työsuhteen päättämiselle - aivan toisen näkökulman avaa se, että jos sairaus estää työntekijää tekemästä työtä (pysyvästi). Irtisanominen edellyttää irtisanomisuhkaista varoitusta. Eli työntekijälle tulee ilmoittaa mitä menettelyä työnantaja pitää niin moitittavana, että siitä voi seurata työsuhteen päättäminen. Asiaa voidaan luonnehtia niin, että työntekijälle tulee varata riittävä aika korjata menettelyään. Purkamisessa tätä ei edellytetä. Mikäli työpaikalla noudatetaan lainsäätäjän valintaa löyhempää tapaa, tulee tässä työntekijöitä kohdella tasapuolisesti. Mikäli työpaikalla on ollut tapana antaa aluksi suullinen huomatus, sekä kaksi kirjallista varoitusta/huomautusta ennen varsinaista irtisanomisuhkaista varoitusta, tulee tätä tapaa noudattaa kaikisssa tilanteissa (ns. konkludenttinen sopimus). Toisinaan pohditaan sitä, että voiko irtisanomisperuste olla muu syy kuin varoituksessa ollut syy on ollut? Kyllä voi. On olemassa selvempiä ja toisaalta vähemmän selviä perusteita päättää työsuhde laillisesti. Epäselvästä voidaan mainita esim. laittomaan lakkoon osallistuminen. Tiukasti tulkiten tämä olisi luvaton poissaolo työstä; henkilö ei tee sopimuksen mukaista työtä vaan kieltäytyy työstä. Asiasta on tarjolla oikeustieellista lähdemateriaalia ja melkoisen reippaasti tuomioistuinten ratkaisukäyntäntöä. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että kyseessä on irtisanomisperuste, eli työntekijälle tulee asiasta huomauttaa ja antaa hänen korjata asia. Aivan toinen asia laillinen lakko, joka on työntekijöiden laillinen keino pyrkiä saavuttamaan itselleen parempi asema. Toinen haastava tilanne voi olla esim. työntekijän vapaa-ajan käyttäytyminen esim. somessa. Tässä vaikuttaa työhteisön arvot, työtehtävä ja asema työyhteisön jäsenenä jne. Työlainsäädännön rikkomisella on pitkät kädet. Nämä kädet ulottuvat jopa rikosoikeuteen. Työsopimuslain mukaan työnantaja voidaan tuomita rikosoikeudelliseen rangaistukseen syrjintäkiellon rikkomisesta. Mikäli irtisanominen tai purkaminen on tehty syrjien, voi tästä seurata rikosoikeudellinen seuraamus. Tällaisiakin tutkintapyyntöjä on jouduttu tekemään. Sangen usein työoikeus on myös ymmärretty väärin, kiitos internetin. Yhden esimerkin tästä väärinkäsityksestä voi tarjota seuraava esimerkki. Monesti työnantajat esittävät ettei ole mahdollista päättää työsuhdetta koska työntekijä on raskaana. Tämä väite on perusteeton ja täysin tasa-arvolain vastainen, jopa syrjivä. On selvää, että raskaus itsessään ei voi olla laillinen syy päättää työsuhdetta. Puhutaankin erityissuojelusta, joka tarkoittaa sitä, että tällaisessa tilanteessa peruste tulee olla laillinen ja ilman syytä tehty päättäminen voidaan tulkita raskaudesta johtuvaksi. Raskaana olevan henkilön työsuhde voidaan laillisesti päättää, kunhan syy on laillinen. Työantajan velvollisuus on osoittaa perusteen olleen laillinen. Mitä nämä lailliset syyt voivat olla? Alla joitakin esimerkkejä: -Luvaton poissaolo työstä => nykyään tämä esiintyy sangen usein niin, että henkilö on fyysisesti työpaikalla mutta käyttää työajastaan ison osan muuhun kuin työhön -Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö => usein on tilanne, että henkilö on kertonut omasta työkyvystään virheellistä/valheellista tietoa -Työtehtävien laiminlyönti => esim. ei noudata annettuja ohjeita tai käskyjä (direktio-oikeuden nojalla annetuja) -Päihteet => esiintyminen päihtyneenä tai esim. päihteiden käytöstä aiheutunut vaaratilanne -Sopimaton käytös työpaikalla => kyse voi olla esim. seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta -Epälojaalisuus/kilpaileva toiminta => työntekijä voi esim. varastella työnantajan omaisuutta Mikäli työsuhde on päätetty laittomasti on työntekijällä oikeus saada sen johdosta korvausta. Korvauksen määrä on vähintään 3 kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Korvauksen suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon työntekijän työttömyyden arvioitu kesto ja ansion menetys, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä. Lisäksi tulee huomioida työnantajan oma menettely työsopimusta päätettäessä. Työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen on huomioitava päätöstä tehdessä.


Vahingonkorvauksen lisäksi työnantaja voidaan tietyissä tilanteissa tuomita maksamaan työntekijälle hyvitystä muun muassa yhteistoimintalain rikkomisesta, tasa-arvolain rikkomisesta tai yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon rikkomisesta. Näiden lisäksi voi kyseeseen tulla mainittu rangaistus rikoslain perusteella. Meillä on aina ilmainen alkukartoitus, jonka aikana voidaan arvioida lakimiehen käytön järkevyyttä. H.Kivimäki & Co Oybottom of page